Woman standing on spiral stairs (Danist Soh)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande definities de hieraan gegeven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a) Opdrachtnemer: The Evaluators , gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 82589739;

b) Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, alsmede de hieraan gelieerde (rechts)personen;

c) Overeenkomst: De (mondeling of schriftelijke) overeenkomst tot dienstverlening, waar deze voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken;

d) Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;

e) Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit anderen hoofde worden of kunnen worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst;

f) Partner(s): externe partijen die namens opdrachtnemer mogelijk bepaalde werkzaamheden zal/zullen uitvoeren.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere (opvolgende) aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden door partners en/of worden ten behoeve van deze partners tevens overeengekomen aangaande de uitvoering deze overeenkomst. Onder Opdrachtnemer kan in dit kader tevens partners gelezen worden.
 3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Mocht een eventuele afwijking nietig, niet (rechts)geldig en/of afdwingbaar zijn, dan geldt onverkort het bepaalde in deze voorwaarden.
 4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst en worden door opdrachtnemer van de hand gewezen. Mocht dit rechtens geen standhouden, dan komen aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met deze voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in de overeenkomst en daar onderdeel van uitmakende voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes en/of gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds zijn aanbod aan te passen of in te trekken.
 2. Mocht binnen 10 werkdagen na ontvangst door opdrachtnemer van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht blijken dat de overeenkomst onjuist- en/of onvolledigheden bevat, zal opdrachtnemer dat binnen de gestelde termijn melden en komt de overeenkomst niet tot stand, behoudens bij acceptatie door opdrachtgever van de aangedragen aanpassingen.
 3. De prijzen en/of vergoedingen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De werkzaamheden onder deze overeenkomst betreffen een inspanningsverplichting van opdrachtnemer en nimmer een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt tot stand tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zijnde de persoon die de werkzaamheden zal uitvoeren. De toepasselijkheid van art.7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door partners.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Alle overeengekomen termijnen, data of tijdstippen waarop de overeengekomen werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn enkel richtlijnen, tenzij deze uitdrukkelijk en ondubbelzinnig tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen als fatale termijn(en).
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn, waarvan de bewijslast bij opdrachtgever ligt.
 7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde partners in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die partners in redelijkheid gewenste en/of voor de uitvoering van de werkzaamheden gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst opdrachtnemer blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Opdrachtgever accepteert dat, indien aanvullende verzoeken of wijzigingen van de overeenkomst redelijkerwijs resulteren in meer werk, de hiermee gemoeide meerkosten en/of uren bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien (inhoud van) de overeenkomst wijzigt of wordt aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
 4. In afwijking van de voorstaande leden zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die enkel aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur en de opzegging

 1. De overeenkomst tussenpartijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen, dan gelden de in lid 3 genoemde opzegtermijn en voorwaarden.
 3. Opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging vindt altijd plaats tegen het einde van een kalendermaand.
 4. De overeenkomst kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden beëindigd, indien:
  1. de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt;
  2. de andere partij geliquideerd c.q. opgeheven is;
  3. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
  4. de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Alle vorderingen van opdrachtnemer worden als gevolg van deze beëindiging onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding of compensatie te eisen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen in de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen of een honorarium op uurtarief.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Is een vast honorarium overeengekomen en is dit honorarium gebaseerd op een tijdsinschatting of andere informatie naar aanleiding van informatie gegeven door opdrachtgever, dan geldt dat mocht de reële tijd of kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden met meer dan 10 procent het vaste honorarium overschrijden, dan zal er tijdig nader overleg met opdrachtgever plaatsvinden.
 4. Ongeacht het voorstaande is opdrachtnemer gerechtigd haar prijzen en/of honorarium te verhogen:
  1. wanneer blijkt dat opdrachtgever onjuiste informatie heeft gegeven omtrent de werkzaamheden ex artikel 4 en;
  2. jaarlijks per 1 januari van enig jaar op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de Consumenten Prijsindexcijfer (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens op meest recente basis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de periode vier maanden voorafgaand aan de tariefsaanpassing en 16 maanden voorafgaand aan de tariefsaanpassing.

Artikel 8 Betaling, verzuim en bezwaar

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, alsmede een vergoeding aan buitengerechtelijke kosten, gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,- per openstaande factuur).
 3. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan opdrachtnemer te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, doch tenminste niet ten aanzien van het onbetwiste deel.
 4. Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, kan opdrachtnemer eventueel verleende kortingen intrekken.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van gegevens, goederen of andere zaken aan opdrachtgever of partners, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever en/of derden die is veroorzaakt door de door de in lid 5 genoemde opschorting.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, recht van retentie en risico

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen adviezen, teksten, modellen, (elektronische) bestanden, enz., blijven, zijn en/of worden eigendom van opdrachtnemer, tenzij partijen anders overeenkomen en gaat alsdan pas over nadat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft opdrachtnemer het recht tot retentie van goederen van de opdrachtgever, die opdrachtnemer op dat moment onder zich heeft, onverschillig of deze goederen betrekking hebben op de onderhavige overeenkomst of op enige andere met de opdrachtgever afgesloten overeenkomst, zulks ter voldoening van alle vorderingen, die opdrachtnemer op dat moment op de opdrachtgever heeft. Opdrachtnemer zal afzien van het recht van retentie, indien de opdrachtgever voor deze vorderingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 3. Het recht tot retentie heeft opdrachtnemer eveneens indien de opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of beslaglegging komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever als natuurlijk persoon, alsmede indien de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld. Opdrachtgever, dan wel een rechtens namens opdrachtgever optredend persoon, is gehouden opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer houdt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Opdrachtgever verkrijgt, tenzij partijen anders overeenkomen, een niet-exclusieve en herroepbare licentie om de in lid 1 bedoelde rechten te gebruiken binnen het kader en het doel van de werkzaamheden die door opdrachtnemer zijn verricht onder de overeenkomst.
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever tijdens de looptijd van deze overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst of gemaakte afspraken anders voortvloeit.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden die zij voor opdrachtgever heeft gedaan in haar communicatie (o.a. website) te vermelden met (kosteloos) gebruik en vermelding van naam en (beeld)merken van opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst aan opdrachtnemer of de derden beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 11 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden deze goederen binnen 14 dagen na het beëindigen van de overeenkomst of na eerste verzoek daartoe door opdrachtnemer deze goederen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, doch maximaal de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering met een maximum van € 5.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan 12 maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het bedrag van het honorarium dat in drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade bij opdrachtgever in rekening is gebracht, doch maximaal de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming, beperking of compensatie van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door (bedrijfs)stagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 7. Alle eventuele aanspraken van opdrachtgever komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij opdrachtnemer binnen 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, opgelegde overheidsmaatregelen en ziekte of afwezigheid van partner(s) worden daaronder eveneens begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door partijen aan elkaar ter beschikking is gesteld en/of in de uitvoering van de werkzaamheden is verkregen. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt of worden gebruikt op een andere wijze dan in het kader van deze overeenkomst.
 2. Lid 1 is niet van toepassing indien deze informatie (a) zich reeds in het publieke domein bevindt (en niet is toe te rekenen aan één van partijen), (b) reeds in het bezit was van de ontvangende partij, (c) wordt verkregen door de ontvangende partij van een derde zonder inbreuk op een geheimhoudingsverplichting of (d) onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvangende partij, zonder gebruik van de vertrouwelijk informatie van de verstrekkende partij.

Artikel 16 Boetebeding

Bij overtreding van enige bepaling in deze overeenkomst, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis en tevens € 1.250 (zegge: twaalfhonderd vijftig euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, te betalen aan opdrachtnemer. Het voorstaande onverminderd het recht van opdrachtnemer om een volledige schadevergoeding te vorderen indien deze meer mocht belopen.

Artikel 17 Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever is het privacystatement van opdrachtnemer van toepassing. Het privacystatement is te vinden op https://evaluators.nl/nl/informatie/privacy-statement/

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
 2. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Versie: oktober 2021