Woman standing on spiral stairs (Danist Soh)

Privacy Statement

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van The Evaluators , gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 82589739 (hierna: “wij”, “ons” of “onze”), waaronder onze website(s) en de door ons verstuurde elektronische nieuwsbrieven en andere berichten. Al deze uitingen samen worden hierna aangeduid als “Uitingen”.

Privacy statement

Wij nemen jouw privacy zeer serieus en wij zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelen wij altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina staat ons privacybeleid en we raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

1. Welke informatie wordt door ons verzameld en verwerkt?

Wij slaat alle informatie die je ons aan ons ter beschikking stelt op en verwerken deze. De informatie die door ons wordt verzameld bestaat onder andere uit je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele bankgegevens.

2. Wat doen we met deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen, om de met je gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om je informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden met onze onderneming.

3. Voor welke doeleinden gebruiken wij je gegevens?

Doeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om jouw gebruik van de Uitingen en onze dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een account;
  • Voor marketingdoeleinden;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent onze eigen diensten en om te reageren op jouw vragen en feedback;
  • Om geanonimiseerde / gepseudonimiseerde statistische gegevens op te stellen, o.a. over het gebruik van onze Uitingen;
  • Om informatie over jou te verstrekken aan derden (dat wil zeggen derden die niet tot de ons organisatie behoren) indien je daartoe toestemming hebt gegeven of wanneer dat op basis van wet- en/of regelgeving door ons toegestaan is;
  • Om je op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zullen wij dat aan jou laten weten.

Mocht je geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, neem dan contact met ons op.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken. Je gegevens kunnen en mogen wij wel aan derden verstrekken, ook zonder je toestemming, wanneer dat o.g.v. de AVG is toegestaan.

4. Op welke wijze beschermen wij jouw gegevens?

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Om technische en operationele redenen maken wij bij het uitvoeren van onze diensten gebruik van de dienstverlening van subverwerkers. Bij de subverwerkers kunnen – in de uitvoering van de dienstverlening – (persoons)gegevens worden opgeslagen. De subverwerkers waarborgen een adequaat beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens.

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

5. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situatie verschillen. Wij hanteert daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaar- en/of verjaringstermijnen.

Gegevens die wij nodig hebben voor de financiële administratie en belastingafdrachten bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar). Zie voor het verwijderen/aanpassen van je persoonsgegevens in ons systeem het volgende kopje.

Daarnaast geldt dat, zolang je onze informatie op prijs stelt, wij je gegevens zullen gebruiken om je periodiek te informeren over onze diensten.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Inzien

Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd of als jij je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen. Wij zullen ons inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je toe te sturen.

Wijzigen, verwijderen, overdragen en bezwaar

Indien jij je gegevens wenst te (laten) verwijderen, te wijzigen, over te dragen aan een derde of wil je bezwaar maken tegen de (wijze van) verwerking van je gegevens? Neem dan contact met ons op.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via onze Uitingen en/of via berichtgeving aan jou.

8. Vragen of klachten?

Hoewel wij in dit reglement hopelijk al je privacy-vragen beantwoorden, kan je met vragen of opmerking contact opnemen met ons. Heb je klachten over het gebruik van jouw gegevens of hoe wij je verzoek(en) hebben verwerkt, dan heb je natuurlijk het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst even contact op te nemen met ons, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Laatst gewijzigd op 13 oktober 2022.