Woman standing on spiral stairs (Danist Soh)

Disclaimer

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van The Evaluators , gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 82589739 (hierna: “wij”, “ons” of “onze”), waaronder onze website(s) en de door ons verstuurde elektronische nieuwsbrieven en andere berichten. Al deze uitingen samen worden hierna aangeduid als “Uitingen”.

Disclaimer

Via de Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over diensten en producten van ons en/of over juridische of andere onderwerpen. Indien deze Uitingen juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.

Verwijzingen via de Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Op de Uitingen rust ons Auteursrecht en het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.