White and brown concrete spiral stairs (Dan Freeman)

Massaclaim

Een claim die is gericht op het vergoeden van massaschade. Bij massaschade gaat het om grote aantallen gedupeerden die een geschil hebben met één of een beperkt aantal (potentiële) schadeveroorzakers. Aan dit geschil liggen dezelfde of soortgelijke feitelijke en juridische vragen ten grondslag. De mate waarin sprake is van gemeenschappelijkheid in de feitelijke en in de juridische vraagstelling kan variëren, en zal vaak samenhangen met de aard van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Voorbeelden van massaclaims zijn: De Shell-case, de Urgenda-zaak, de Dieselgate, het Rentederivatenschandaal, de Variabelerente-problematiek, Groningergasboringen, de Toeslagenaffaire en de Woekerpolisaffaire.